Obchodní podmínky pronájmu

Tyto obchodní podmínky pronájmu společnosti Event Solution s.r.o., Praha 4, Nusle, V luhu 754/18, okres Praha Hl.m., PSČ 140 00, ičo 248 38 632, dič: CZ 248 38 632, (dále jen pronajímatel) blíže upravují práva a povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem, kterým může být jak spotřebitel tak podnikatel, při pronájmu techniky, jak je vymezena dále, společnosti Event Solution s.r.o., (dále jen podmínky). Neupravují-li tyto podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními  § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a postupuje se podle nich vždy, pokud samotná smlouva výslovně nestanoví jinak. Nájemci jsou tyto podmínky poskytnuty před uzavřením smlouvy. Podpisem nájemní smlouvy nájemce potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto podmínek a že s nimi v tomto znění bezvýhradně souhlasí.

Předmět smlouvy

Nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem přenechává pronajímatel nájemci techniku specifikovanou ve smlouvě za dohodnutou úplatu (nájemné), aby ji nájemce po stanovenou dobu užíval ke sjednanému účelu.

Předmětem nájmu jsou stany, párty sety, sedačky, zvuková technika, audiovizuální technika, doplňkové technické vybavení (dále jen technika).

Uzavření smlouvy

Pronájem techniky objedná nájemce u pronajímatele písemně nebo e-mailem. Nájemce je povinen napsat objednávku čitelně tak, aby obsahovala alespoň: jméno a příjmení nebo obchodní firmu nájemce, adresu bydliště, místa podnikání či sídla nájemce, kontaktní osobu + tel. kontakt, datum a dobu pronájmu, dobu provozu techniky (počet hodin denně), požadované místo předání a vrácení techniky, název, počet případně další specifikaci pronajímané techniky. Bez výše uvedených údajů, nemůže pronajímatel objednávku nájemce přijmout.

Pronajímatel potvrdí nájemci přijetí objednávky písemně nebo e-mailem spolu se zasláním cenové nabídky. Potvrzením objednávky pronajímatel rezervuje pro nájemce objednanou techniku na daný termín. Potvrzením objednávky není uzavřena nájemní smlouva.

Nájemní smlouva je uzavírána vždy písemně, a to při předání objednané techniky. Místem předání techniky je místo uvedené v objednávce, není-li uvedeno, pak je místem předání techniky (a podpisu nájemní smlouvy) adresa sídla pronajímatele.

Podmínky pronájmu a platební podmínky

Nájemce je povinen osobně se zúčastnit nebo zajistit účast svého odpovědného zástupce při předávání techniky a podpisu smlouvy o pronájmu. Bez podpisu smlouvy o pronájmu nájemcem nebo pověřenou odpovědnou osobou není pronajímatel povinen předat nájemci objednanou techniku. V případě způsobu převzetí prostřednictvím kurýra je nájemce nebo jeho odpovědný zástupce povinen proti převzetí techniky podepsat smlouvu o pronájmu, kterou předá kurýrovi k doručení pronajímateli.

Podmínky pro právnické osoby:

Předání techniky v sídle nájemce:

 • kopie dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz)  osoby oprávněné za nájemce – právnickou osobu jednat
 • uhrazení zálohy ve výši 60% z celkové částky před podpisem smlouvy, doplatek 40% z celkové částky po skončení nájmu
  • platba zálohy v hotovosti při předání techniky (maximálně do částky 15.000,- EUR dle aktuálního kurzu), nebo
  • platba zálohy převodem na účet pronajímatele.
   Částka musí být připsána na účet pronajímatele nejpozději 1 den před předáním techniky.
  • platba kauce (vratné jistoty) ve výši dle platného ceníku (uvedeno v konkrétní cenové nabídce)

Předání techniky v sídle pronajímatele:

 • kopie 2 dokladů (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) osoby oprávněné za nájemce – právnickou osobu jednat
 • uhrazení zálohy ve výši 60% z celkové částky před podpisem smlouvy, doplatek 40% z celkové částky po skončení nájmu
  • platba zálohy v hotovosti při předání techniky (maximálně do částky 15.000,- EUR dle aktuálního kurzu), nebo
  • platba zálohy převodem na účet pronajímatele.
   Částka musí být připsána na účet pronajímatele nejpozději 1 den před předáním techniky.
  • platba kauce (vratné jistoty) ve výši dle platného ceníku (uvedeno v konkrétní cenové nabídce)

Podmínky pro fyzické osoby:

 • kopie 2 osobních dokladů s fotografií (občanský průkaz + další doklad)
 • kopie živnostenského listu, je-li fyzická osoba podnikatel dle živnostenského zákona
 • platba kauce (vratné jistoty) ve výši dle platného ceníku (uvedeno v konkrétní cenové nabídce)
 • platba za pronájem v plné výši v hotovosti nebo převodem na účet pronajímatele předem před podpisem smlouvy

Nájemce nebo osoba oprávněná za nájemce jednat dává podpisem nájemní smlouvy svůj výslovný souhlas s pořízením kopie občanského průkazu a dalších osobních dokladů.

Reklama nájemce na pronajímané technice

Nájemce je povinen dodat pronajímateli veškeré podklady (například firemní logo, prezentaci, video), které si přeje ve spojení s pronajímanou technikou užívat, pro zpracování v elektronické podobě nejpozději pět pracovních dnů před plánovanou instalací techniky v místě jejího užívání. Pokud tak nájemce  neučiní, pronajímatel si vyhrazuje právo nedodržet termín dodání pronajímané techniky, popřípadě dodat techniku bez požadovaných propagačních prvků a nájemce je povinen zaplatit pronajímateli dodatečné náklady způsobené instalací a reinstalací reklamních označení nájemce. V případě pozdního dodání podkladů má právo pronajímatel účtovat expresní příplatek nebo odmítnout instalaci reklamy nájemce na techniku.

Výhrada vlastnictví a způsob užití předmětu nájmu

Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky a nájemce není oprávněn s touto technikou jakkoliv disponovat, zejména ji zcizit, zastavit nebo jinak zatížit. Nájemce není oprávněn dát pronajatou techniku do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat techniku způsobem přiměřeným povaze a určení každého druhu techniky a v souladu s technickým návodem k jejímu užívání, a to pouze na akci, na kterou byla pronajata, tzn. za sjednaným účelem a v dohodnutém rozsahu. Jakékoliv změny na pronajaté technice je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Doba pronájmu

Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí techniky nájemcem a dohodnutým dnem vrácení techniky pronajímateli, včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech. Nájmem na 1 den se rozumí nájem na 24 hodin. Pokud bude mít  nájemce v průběhu doby pronájmu zájem na změnu (zejména prodloužení) doby pronájmu, je taková změna možná jen na základě písemného dodatku k nájemní smlouvě (popřípadě na základě nové nájemní smlouvy), uzavřených výše uvedeným způsobem.

Termíny předávání techniky

K odběru techniky je nájemce oprávněn v době předem dohodnuté s pronajímatelem. Nájemce je povinen techniku vrátit pronajímateli nejpozději v den ukončení pronájmu v době a místě uvedeném ve smlouvě, popřípadě dle předchozí domluvy.

Seznámení se stavem a obsluhou pronajaté techniky

Nájemce uzavřením smlouvy potvrzuje, že se dostatečně seznámil s pronajatou technikou a je schopen její bezchybné a bezpečné obsluhy. U techniky citlivé na obsluhu a u techniky s nadměrnou pořizovací cenou může být požadována kauce či může být odmítnut pronájem bez obsluhy ze strany pronajímatele.

Omezení vývozu mimo území ČR

Nájemce není oprávněn, bez zvláštního písemného povolení pronajímatele, vyvézt a používat zapůjčenou techniku mimo území České republiky.

Odpovědnost za škodu

Převzetím pronajaté techniky přechází na nájemce nebezpečí škody na pronajaté technice a nájemce za takovou případnou škodu odpovídá, byla-li pronajatá technika instalována či přechovávána mimo prostory pronajímatele a  bez jeho dohledu (např. přes noc při několikadenních akcích). Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté technice přístup. Pokud bude technika při jejím vrácení znečištěna, zavazuje se nájemce uhradit její odborné vyčištění.

Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození pronajaté techniky, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla.V případě poškození se do škody započítává cena za opravu včetně ceny náhradních dílů a ušlá hodnota pronájmu za období, kdy je poškozená technika mimo provoz. V případě ztráty či odcizení se do škody započítává tržní hodnota takové techniky v době jejího ztracení či odcizení a ušlá hodnota pronájmu za období do pořízení nové srovnatelné techniky.

Úhrada nájemného

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem techniky nájemné, které bylo stanoveno v nájemní smlouvě dle platného ceníku pronajímatele. V případě hotovostní platby je nájemné splatné při převzetí techniky nájemcem, při bezhotovostním převodu je nájemné splatné dle konkrétní cenové nabídky resp. nájemní smlouvy. Cena pronájmu předpokládá použití v běžném prostředí a běžným způsobem. V případě použití techniky pro akce, kde je výrazně vyšší riziko poškození pronajaté techniky (nekrytá prostranství, silvestrovské akce apod.) si pronajímatel vyhrazuje právo ceny stanovit individuálně, odchylně od aktuálně platného ceníku.

Storno poplatky

V případě, že dojde k odvolání již potvrzené objednávky, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat stornovací poplatek ve výši:

-            více jak 14 dnů předem - 20% sjednané ceny pronájmu,

-            14 dnů až 7 dnů předem - 50% sjednané ceny pronájmu,

-            méně než 7 dnů předem nebo nepřevezme-li si nájemce techniku po dobu nájmu - 100%

Odvolání objednávky musí být pronajímateli doručeno písemně jinak je neplatné.

Penále při prodlení s platbou

Při nedodržení doby splatnosti závazků nájemce vůči pronajímateli je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nájemce, který byl s úhradou kterékoliv faktury v prodlení delším než 14 dní, si pronajímatel vyhrazuje právo požadovat při další objednávce úhradu nájemného pouze předem v hotovosti nebo převodem v plné výši, pokud nebude domluveno jinak. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu, popřípadě nedodržet termín předání techniky dle objednávky, pokud má pronajímatel u nájemce finanční pohledávky převyšující 5.000,- Kč.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2011

V Praze dne 1.5,2011

Event Solution s.r.o.